Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
Facebook Twitter RSS Youtube QR Code Apps .
 
Bahasa Lain
Saiz Teks:
A- A A+
Warna Tema: blue green red

Bahagian-Bahagian

Pengurusan Atasan JPK

 

 

kp zaihan

 Zaihan bin Shukri

Ketua Pengarah
Emel : zaihans[at]mohr[dot]gov[dot]my

 

 Dr. Mohd Rashid bin Buyong Hamzah

Timbalan Ketua Pengarah (O)
Emel : rashid[at]mohr[dot]gov[dot]my

 

 

 Suimi bin Abdul Majid

Timbalan Ketua Pengarah (P)
Emel : suimi[at]mohr[dot]gov[dot]my

 

Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)

Bahagian Pejabat Pemantauan Projek (PMO)

Bahagian Pejabat Pemantauan Projek (PMO) terbahagi kepada 3 unit iaitu :-

1) Unit Pertandingan Kemahiran
2) Unit Promosi
3) Unit Pengurusan Maklumat

Fungsi Unit dibawah Bahagian Pejabat Pemantauan Projek (PMO)


1) Unit Pertandingan Kemahiran
 • Mengurus dan menyelaras Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia;
 • Menganjur dan mengurusetia Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM) secara bersama dengan KKR;
 • Menganjur dan mengurusetiakan Pertandingan MySkills;
 • Mengurus latihan dan penyertaan ke ASEAN Skills Competition (ASC);
 • Mengurus penyertaan Malaysia ke World Skills Competition(WSC); dan
 • Menyelaras lain-lain pertandingan kemahiran yang relevan.

2) Unit Promosi

Unit ini terbahagi kepada promosi latihan kemahiran dan pertandingan kemahiran selaras dengan penjenamaan SkillsMalaysia sebagaimana yang telah diumumkan oleh Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Razak pada 11 Januari 2011 sebagai salah satu daripada 19 projek permulaan (EPP) dalam Program Tranformasi Ekonomi (ETP). Unit ini berperanan sebagai penggerak kepada program promosi kemahiran yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan membuka peluang kepada pelajar lepasan SPM supaya memilih latihan kemahiran sebagai pilihan utama dalam penentuan kerjaya.

Fungsi Unit Promosi adalah seperti berikut :
 • Mengurus dan mengendalikan Jawatankuasa Promosi dan Karnival di peringkat agensi dan dalaman.
 • Mengurus dan menyelaras pelaksanaan Karnival SkillsMalaysia / penglibatan jabatan dalam pameran jemputan daripada agensi luar.
 • Mengurus,menyelaras dan merangka strategi pelaksanaan program promosi media melibatkan media cetak dan elektronik
 • Mengurus ,mengendalikan dan memantau pelaksanaan promosi melalui rangkaian sosial (Facebook, Youtube dan Twitter) dan Portal Jabatan.

3) Unit Pengurusan Maklumat

Peranan utama Unit Pengurusan Maklumat kini tidak hanya terhad kepada aspek pengurusan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan pemantauan sistem-sistem online sedia ada, tetapi juga berperanan untuk membangunkan dan mengemaskini laman web JPK , mengawal operasi teknikal serta penting bagi memastikan keseluruhan sistem penyampaian perkhidmatan JPK dilaksanakan dengan cekap dan efisyen. Peranan dan tanggungjawab Unit Pengurusan Maklumat akan diperluaskan selaras dengan pelaksanaan dan penggunaan MySPIKE secara rasminya kepada semua stakeholder JPK .

 

Bahagian Malaysian Occupational Skills Qualififcation (MOSQ)

Bahagian Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

Bahagian Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) terbahagi kepada 3 Seksyen iaitu: 

1) Jalinan Strategik
2) Kurikulum & Pentauliahan
3) Operasi dan Pelaksanaan

Fungsi Bahagian SLDN

1) Menyelaras dan mengurus program promosi/penerangan/penggalakan terhadap syarikat GLC, MNC, SME, Persatuan dan organisasi lain untuk terlibat dalam pelaksanaan SLDN.
2) Mengurus dan membangunkan Learn & Work Assignment (LWA) sebagai dokumen soalan penilaian, kriteria penilaian pengetahuan, kriteria penilaian kemahiran dan pengetahuan yang akan digunapakai oleh industri.
3) Mentauliah syarikat/pusat latihan dan organisasi sebagai Pusat Bertauliah SLDN.
4) Menyelaras aktiviti latihan, penilaian, persijilan dan kawal selia mutu aktiviti pelaksanaan program SLDN di Pusat Bertauliah SLDN.

Bahagian National Occupational Skills Standard (NOSS)

Bahagian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) terbahagi kepada 3 unit iaitu :-


A. Unit Standard (Dalaman)
i. Menyelaras aktiviti pembangunan NOSS secara dalaman.
ii. Menyelaras aktiviti pengesahan NOSS melalui Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Standard (JTS) dan Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK).


B. Unit Standard (Luaran)
i. Menyelaras aktiviti pembangunan NOSS secara luaran.
ii. Menyelarasan aktiviti perolehan NOSS.
iii. Menyelaras iNOSS
iv. Menyelaras pemantauan iNOSS


C. Unit Perundingan
i. Menyelaras aktiviti pembangunan Kerangka Pekerjaan (OF) secara dalaman dan luaran.
ii. Menyelaras pemantauan pembangunan NOSS dan OF oleh Industry Lead Body (ILB).
iii. Menyelaras Daftar Standard berpandukan Mesyuarat MPKK.
iv. Menyelaras aktiviti jual beli NOSS berpandukan kelulusan Jabatan.


D. Unit Kurikulum & Penilaian
i. Menyelaras aktiviti berkaitan pembangunan kurikulum latihan kemahiran.
ii. Menyelaras aktiviti berkaitan pembangunan dokumen penilaian kemahiran.
iii. Merancang dan melaksanakan program khidmat nasihat dan rundingan mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian latihan kemahiran.

Bahagian Kerjasama Strategik (BKS)

Bahagian Kerjasama Strategik bertanggungjawab membangunkan kerjasama strategik antara jabatan dan organisasi luar dengan menyelaras serta melaksanakan program dan aktiviti dalam perspektif pembangunan tenaga pekerja mahir.


Bahagian KS terbahagi kepada 2 unit : -

i. Unit SkillsMalaysia Partnership (SMP)

ii. Unit Industry Lead Body (ILB) dan Jawatankuasa Penasihat Pembangunan Kemahiran (JPPK).


Fungsi Bahagian KS :-
 • Menyelaras dan mempromosi laluan artikulasi bagi graduan Persijilan Kemahiran Malaysia untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
 • Mengurus dan menyelaras pelantikan dan aktiviti Badan Peneraju Industri (ILB).
 • Mengurus dan menyelaras pelantikan dan aktiviti Jawatankuasa Penasihat Pembangunan Kemahiran (JPPK).
 • Menyelarasn dan mengurus Memorandum Persefahaman (MOU) dan Kenyataan Bersama di antara Jabatan dan Organisasi Luar.
 • Memanfaatkan agensi penguatkuasa dalam usaha mermartabatkan latihan kemahiran.
 • Menjalin hubungan rapat dengan industri untuk memperolehi informasi keperluan pekerja mahir.
 

Bahagian Penguatkuasaan Dan Kawal Selia (P&KS)

 Bahagian ini telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan penyedian latihan Kemahiran atau pusat bertauliah menjaga kualiti dalam pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia agar graduan TVET yang dikeluarkan menepati kebolehpasaran dalam industri. Selain itu, bahagian ini juga diberi tanggungjawab mengetuai pelaksanaan Penarafan Tunggal TVET di bawah RMKe11. Aktiviti penarafan tunggal TVET akan diteruskan di bawah RMKe12 dan bertanggungjawab mengurus, merancang dan menjalankan aktiviti Penarafan Tunggal TVET yang dikendalikan oleh pelbagai agensi TVET di seluruh Malaysia.

  

1) Unit Penguatkuasaan
    i.   Melaksanakan Penguatkuasaan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta Peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;
    ii.  Menjalankan apa-apa siasatan di bawah Akta 652;
    iii. Mengambil tindakan penggantungan atau pembatalan sijil pentauliahan di bawah Akta 652;
    iv. Menguruskan rayuan berkaitan perenggan 25(a), 27(2)(a) atau seksyen 29 Akta 652;
    v.  Menyediakan kertas siasatan bagi tujuan kesalahan dan penalti atau peraturan-peraturan di bawah Akta 652;
    vi. Menyediakan kertas siasatan bagi tujuan pengkompaunan kesalahan di bawah Akta 652;
    vii Memastikan kefahaman Akta 652 di kalangan kakitangan dan orang awam;
    viii. Merancang dan menguruskan sebarang kursus berkaitan keperluan Inspektor atau Pegawai Penguat kuasa; dan
    ix. Sebarang aktiviti yang berkaitan Akta 652.

 

2) Unit Pemeriksaan
    i.   Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas Penyedia Latihan Kemahiran atau Pusat Bertauliah bagi memastikan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta 652 dipatuhi;
    ii.  Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas Pusat Bertauliah untuk memastikan Standard dan kualiti dikekalkan;
    iii. Menjalankan pemeriksaan, pemantauan dan pengawalselian pengiklanan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia oleh Pusat Bertauliah dan pihak-pihak yang berkenaan selaras dengan peruntukan Akta 652;
    iv. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Di bawah Akta 652;
    v.  Apa-apa aktiviti yang berkaitan pemeriksaan; dan
    vi. Melaksanakan Penarafan Bintang Program Bertauliah.

 

3) Unit Khidmat Pelanggan
    i.   Mengurus urusan khidmat pelanggan, memberi khidmat nasihat, bimbingan dan konsultansi kepada pelanggan;
    ii.  Mengurus dan menyelia pertanyaan dan cadangan;
    iii. Mengurus, menyelia dan memastikan semua aduan awam dijawab dalam tempoh yang ditetapkan;
    iv. Mengurus urusan perhubungan awam jabatan.

 

Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Pembangunan (PPP)

Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Pembangunan (PPP) terbahagi kepada 3 unit :-


1) Unit Perancangan

    i.   Merancang, Menggubal Dan Melaksana Pindaan Akta Pembangunan Kemahiran 2006 (Akta 652);
    ii.  Merancang, Menggubal Dan Meminda Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pembangunan Kemahiran 2006 (Akta 652);
    iii. Mengurus Dan Memantau Aktiviti Antarabangsa Jabatan;iv) Mengurus Penyediaan Maklumbalas Parlimen;
    iv. Mengurus Penyediaan Maklumbalas Berkaitan Dasar Latihan Kemahiran;
    v.  Menyediakan Laporan KPI (YB Menteri, KPPK, Bumiputera, PSH);
    vi. Menyediakan Laporan Pencapaian Sasaran Aktiviti Bahagian;
    vii.Mengurusetiakan Mesyuarat Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK);
    viii.Merancang dan mengurus Pasukan Perancang strategik Jabatan; dan
    ix. Memantau Pelaksanaan Bajet Berasaskan Outcome (OBB).


2) Unit Pembangunan

    i.   Menyelaras Peruntukan Pembangunan Jabatan;
    ii.  Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek di bawah peruntukan Pembangunan Jabatan
    iii. Melaksanakan Penilaan Outcome; dan
    iv. Menyediakan laporan prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus jabatan.


3) Unit Penyelidikan

    i.   Mengurus Dan Memantau Pelaksanaan Aktiviti Kajian Latihan Kemahiran Secara Dalaman;
    ii.  Mengurus Dan Memantau Pelaksanaan Aktiviti Kajian Latihan Kemahiran Secara Luaran;
    iii. Mengurus Dan Memantau Data Q-Fact Jabatan; dan
    iv. Merancang dan mengurus aktiviti Pasukan Kajian Jabatan.

Bahagian Khidmat Pengurusan Sumber Manusia (KPSM)

Objektif Bahagian
 1. Bertanggungjawab untuk memberi khidmat sokongan dalam bidang perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia kepada semua Bahagian dan Wilayah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 2. Memastikan perbelanjaan berhemah mengikut arahan perbendaharaan dan peraturan semasa juga memastikan kutipan hasil dilaksanakan dengan efisyen dan mematuhi peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.
 3. Menguruskan khidmat pengurusan jabatan dengan cekap dan berkesan.
 
Fungsi Bahagian

Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas berikut :

hand icon Pentadbiran
hand icon Perjawatan
hand icon Kewangan
hand icon Pembangunan Kakitangan
hand icon Pengurusan ICT

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details… .