Bahagian Persijilan Kompetensi (BPK)

Bahagian Persijilan Kompetensi (BPK)  terbahagi kepada dua (2) cawangan iaitu Cawangan Penilaian Kompetensi dan Cawangan Persijilan. Setiap cawangan mempunyai unit di bawahnya seperti berikut :

 

Cawangan Penilaian Kompetensi

i) Unit Penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB)

 1. Mengurus permohonan verifikasi PPL yang dikemukakan oleh PB SLaPB.
 2. Mengurus penugasan PPL SLaPB bagi tujuan verifikasi dan penilaian akhir.
 3. Menyelaras dan mengendalikan bimbingan pelaksanaan latihan dan penilaian kepada PB SLaPB.
 4. Memantau pelaksanaan latihan PB SLaPB mengikut polisi dan dasar yang sedang berkuatkuasa.
 5. Mengurus dan menyelaras program pemantapan personel SLaPB (PP/PPD/PPL/PPB).
 6. Mengurus pemantauan pelatih antarabangsa SLaPB

 

ii) Unit Penilaian Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

 1. Mengurus permohonan verifikasi PPL yang dikemukakan oleh PB SLDN.
 2. Mengurus pelantikan PPL SLDN bagi tujuan verifikasi dan penilaian akhir.
 3. Menyelaras dan mengendalikan bimbingan pelaksanaan latihan dan penilaian kepada PB SLDN.
 4. Memantau pelaksanaan latihan PB SLDN mengikut polisi dan dasar yang sedang berkuatkuasa.
 5. Mengurus dan menyelaras program pemantapan personel SLDN (Coach/ Pengajar/ Penyelaras/PPL).
 6. Menguruskan pelaksanaan program SLDN berinsentif.

 

Cawangan Persijilan

i) Unit Ujian Tanpa Musnah (NDT)

 1. Mengurus dan menyelaras pelantikan dan penugasan personel peperiksaan NDT (ketua pemeriksa, pemeriksa, penyelia dan pembantu   bengkel)
 2. Mengurus dan memantau pelaksanaan sesi peperiksaan NDT.
 3. Mengurus pemantapan personel NDT
 4. Mengurus pengiktirafan ISO 17024 dan ISO 9712 termasuk audit dalaman dan luaran.
 5. Mengurus bank soalan peperiksaan NDT.
 6. Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Keputusan Peperiksaan NDT.
 7. Mengurus pengiktirafan SPKM NDT dalam dan luar negara.
 8. Mengurus rekod personel peperiksaan dan calon NDT.

 

ii) Unit Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

 1. Mengurus penugasan PP-PPT.
 2. Mengurus penugasan PPL-PPT.
 3. Mengurus dan menyelaras dokumen persijilan.
 4. Mengurus dan memantau pelaksanaan penilaian dan verifikasi PPT.

 

iii) Unit Pendaftaran

 1. Mengurus dan menyelaras urusan pendaftaran pelatih/perantis/ calon bagi SLaPB, SLDN dan NDT.
 2. Mengurus dan menyelaras permohonan pindaan maklumat pelatih/perantis/calon bagi SLaPB, SLDN dan NDT (berhenti, tangguh latihan, pindah PB).
 3. Mengurus dan menyelaras pengesahan ulang nilai pelatih/perantis/calon bagi SLaPB, SLDN dan NDT.
 4. Mengurus dan menyelaras aktiviti pendaftaran agensi penyelaras, PPA dan calon PPT.

 

iv) Unit Persijilan

 1. Mengurus penyediaan data bagi mesyuarat JPPS
 2. Mengurus pengeluaran sijil SLaPB, SLDN, PPT & NDT.
 3. Mengurus kemaskini data persijilan untuk cetakan selepas JPPS
 4. Mengurus permohonan sijil ganti
 5. Mengurus perolehan perkhidmatan mencetak sijil
 6. Mengurus aduan dan pertanyaan pelanggan

Bahagian Pentauliahan

Bahagian Pentauliahan terbahagi kepada 3 unit iaitu :-

 

1) Unit Pentauliahan SLaPB

 1. Mengurus dan menyelaras aktiviti pentauliahan SLaPB bagi penyedia Latihan kemahiran awam dan swasta di bawah Akta 652 melibatkan 13 negeri (1500 PB, 6000 program).
 2. Semakan dokumen pentauliahan SLaPB,berdasarkan panduan yang sedang berkuatkuasa dan prosedur kualiti ISO (PB Baharu dan Pembaharuan Program).
 3. Menguruskan dokumen pentauliahan PB Baharu dan Pembaharuan Program untuk semakan Audit Dalaman dan Luaran ISO.
 4. Mengurus dan menyelaras lantikan pegawai penentusahan pentauliahan SLaPB
 5. Mengurus tuntutan personel yang dilantik berkaitan pentauliahan SLaPB.
 6. Mengurus, menyelaras dan mengendalikan bimbingan berkaitan aktiviti pentauliahan PB SLaPB.
 7. Mengurus permohonan pindaan maklumat personel pentauliahan PB SLaPB
 8. Mengurus program pemantapan panel penilaian pentauliahan SLaPB.Menyediakan maklumbalas berkaitan aduan dan isu-isu pentauliahan PB SLaPB
 9. Merancang dan menyelaras keperluan system pengurusan maklumat berkaitan pentauliahan PB SLaPB
 10. Mengurus Mesyuarat Pra Jawatankuasa Teknikal.
 11. Menyediakan dokumen lengkap untuk Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan menguruskan pemakluman keputusan mesyuarat.
 12. Mengurus, melantik panel dan mengadakan bengkel pemetaan Kurikulum bagi pentauliahan induk agensi awam.

 

2) Unit Pentauliahan SLDN

 1. Menyelaras dan menguruskan aktiviti pentauliahan sebagai Pusat Bertauliah SLDN (Pusat Latihan dan Syarikat) di bawah Akta 652 melibatkan 13 negeri (1600 PB, 4000 program).
 2. Menyelaras dan menyemak dokumen pentauliahan SLDN, berdasarkan panduan yang sedang berkuatkuasa dan prosedur kualiti ISO (PB Baharu dan Penambahan Program).
 3. Menguruskan dokumen pentauliahan PB Baharu dan Penambahan Program untuk semakan Audit Dalaman dan Luaran ISO.
 4. Mengurus dan menyelaras lantikan pegawai penentusahan pentauliahan SLDN.
 5. Mengurus tuntutan personel yang dilantik berkaitan pentauliahan SLDN.
 6. Mengurus, menyelaras dan mengendalikan bimbingan berkaitan aktiviti pentauliahan SLDN.
 7. Mengurus permohonan pindaan maklumat personel pentauliahan SLDN.
 8. Mengurus program pemantapan panel penilaian pentauliahan SLDN.
 9. Menyediakan maklumbalas berkaitan aduan dan isu-isu pentauliahan SLDN.Merancang dan menyelaras keperluan sistem pengurusan maklumat berkaitan pentauliahan SLDN.
 10. Mengurus Mesyuarat Pra Jawatankuasa Teknikal.
 11. Menyediakan dokumen lengkap untuk Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan menguruskan pemakluman keputusan mesyuarat.

 

3) Unit Pentauliahan (Penyelarasan Dan Bimbingan)

 1. Menggubal polisi, dasar dan peraturan berkaitan pentauliahan berdasarkan Akta 652.
 2. Mengendalikan khidmat runding kepada penyedia latihan/agensi/ industri/ individu.
 3. Menyelaras data dan statistik berkaitan pentauliahan.Menyelaras kerjasama dalam dan luar negara berkaitan operasi pentauliahan.
 4. Merancang dan menyelaras peruntukan mengurus, amanah dan pembangunan berkaitan pentauliahan.
 5. Mengurus dan menyelaras aktiviti pentauliahan PB Antarabangsa
 6. Mengurus dokumen pentauliahan NDT berdasarkan panduan yang sedang berkuatkuasa dan prosedur kualiti ISO.
 7. Mengurus dan menyelaras lantikan pegawai penentusahan pentauliahan PB Antarabangsa.
 8. Mengurus tuntutan personel yang dilantik berkaitan pentauliahan PB Antarabangsa.
 9. Mengurus, menyelaras dan mengendalikan bimbingan berkaitan aktiviti pentauliahan PB Antarabangsa
 10. Mengurus permohonan pindaan maklumat personel pentauliahan PB Antarabangsa
 11. Mengurus program pemantapan panel penilaian pentauliahan PB Antarabangsa
 12. Menyediakan maklumbalas berkaitan aduan dan isu-isu pentauliahan PB Antarabangsa
 13. Merancang dan menyelaras keperluan sistem pengurusan maklumat berkaitan pentauliahan PB Antarabangsa,
 14. Menyediakan dokumen lengkap untuk Mesyuarat Pra dan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal
 15. Menguruskan pemakluman keputusan mesyuarat PB Antarabangsa
 16. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal. 

MS ISO

tahniahJPK iso

 

ms iso

Pengurusan Atasan

Carta Pengurusan Atasan

Bahagian Inspektorat (BI)

Bahagian ini telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan Penyedia Latihan Kemahiran (PLK) atau Pusat Bertauliah  (PB) menjaga kualiti dalam pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) agar graduan TVET yang dikeluarkan menepati kebolehpasaran dalam industri. Selain itu, bahagian ini juga diberi tanggungjawab mengetuai pelaksanaan Penarafan Tunggal TVET di bawah RMKe11. Aktiviti Penarafan Tunggal TVET akan diteruskan di bawah RMKe12 dan bertanggungjawab mengurus, merancang dan menjalankan aktiviti Penarafan Tunggal TVET yang dikendalikan oleh pelbagai agensi TVET di seluruh Malaysia.

1) Unit Penguatkuasaan
    i.   Melaksanakan Penguatkuasaan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta Peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;
    ii.  Menjalankan apa-apa siasatan di bawah Akta 652;
    iii. Mengambil tindakan penggantungan atau pembatalan sijil pentauliahan di bawah Akta 652;
    iv. Menguruskan rayuan berkaitan perenggan 25(a), 27(2)(a) atau seksyen 29 Akta 652;
    v.  Menyediakan kertas siasatan bagi tujuan kesalahan dan penalti atau peraturan-peraturan di bawah Akta 652;
    vi. Menyediakan kertas siasatan bagi tujuan pengkompaunan kesalahan di bawah Akta 652;
    vii Mengurus perlaksanaan Sistem Penarafan Tunggal Program TVET;
    viii. Merancang dan menguruskan sebarang kursus berkaitan keperluan Inspektor atau Pegawai Penguatkuasa; dan
    ix. Sebarang aktiviti yang berkaitan Akta 652.

2) Unit Pemeriksaan
    i.   Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas Penyedia Latihan Kemahiran atau Pusat Bertauliah bagi memastikan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta 652 dipatuhi;
    ii.  Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas Pusat Bertauliah (PB) untuk memastikan Standard dan kualiti dikekalkan;
    iii. Menjalankan pemeriksaan, pemantauan dan pengawalselian pengiklanan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) oleh Pusat Bertauliah (PB) dan pihak-pihak yang berkenaan selaras dengan peruntukan Akta 652;
    iv. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Di bawah Akta 652;
    v.  Apa-apa aktiviti yang berkaitan pemeriksaan; dan
    vi. Melaksanakan Penarafan Bintang Program Bertauliah.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…